WWF

WWF Suomi Ystäväyritys Ympäristö Vastuullisuus
Aili Lifestyle on ollut WWF:n Ystäväyritys 2019-2020. Olemme olleet mukana tukemassa pitkäjänteistä työtä luonnon hyväksi Suomessa ja maailmalla! WWF työskentelee ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi – suojelemme Itämerta, pelastamme tiikereitä, taistelemme ilmastonmuutosta vastaan.
Valitettavasti Aili-tuotteiden myynti ei ole käynnistynyt toivotunlaisesti, joten joudumme laittamaan WWF-yhteistyön hetkeksi tauolle.
WWF on maailman vaikuttavin ympäristöjärjestö, joka toimii yli sadassa maassa. WWF Suomi on osa tätä kansainvälistä WWF-verkostoa. WWF suojelee lajeja ja niiden elinympäristöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa sekä ratkaisee vakavimpia ympäristöongelmia, esimerkiksi torjumalla ilmastonmuutosta ja työskentelemällä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Luonnon monimuotoisuus ja toimivat ekosysteemit ovat elintärkeitä ihmisten hyvinvoinnille, terveydelle ja turvallisuudelle. Nykyinen ylikulutus ja tapamme elää uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Vaadimme maapallolta paljon enemmän kuin se pystyy tuottamaan. Energian ja luonnonvarojen kulutuksen seurauksena maailman luonnon monimuotoisuus on vähentynyt 40 vuodessa yli 50 prosentilla, ja tropiikissa jopa 60 prosentilla. Tämä on tarkoittanut monien lajien ja niiden elinympäristöjen lopullista katoamista.
Kotimaassa suurimmat ympäristöhaasteet ovat Itämeren rehevöityminen ja öljyonnettomuuden uhka, metsien ja perinnemaisemien monimuotoisuuden heikkeneminen, eliölajien uhanalaistuminen ja ilmastonmuutos.

Suomen metsäluontotyypeistä kaksi kolmasosaa on uhanalaisia. Metsien suojelu on tärkeää myös uhanalaisten eliölajiemme kannalta, sillä metsät ovat niiden tärkein elinympäristö. Kaikkiaan Suomen metsissä elää yli 800 uhanalaista lajia. WWF työskentelee suomalaisten metsien puolesta muun muassa vaatimalla suojelualueiden lisäämistä ja edistämällä ekologisesti kestävää metsätaloutta.

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. WWF työskentelee Itämeren pelastamiseksi torjumalla rehevöitymistä, edistämällä kestävää kalastusta, kannustamalla suomalaisia kestäviin ruokavalintoihin ja ylläpitämällä vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja.

Solisevat joet ja purot, eli virtavedet, ovat monelle lajille tärkeitä elinympäristöjä. Luonnontilaisista virtavesistämme on jäljellä enää muutama prosentti, sillä jokemme ja puromme ovat täynnä patoja ja muita esteitä. WWF tekee aktiivisesti suojelutyötä poistamalla vaelluskalojen esteitä, rakentamalla kosteikkoja ja ennallistamalla elinympäristöjä.

Ilmastonmuutos lämmittää arktista aluetta nopeammin kuin mitään muuta aluetta maapallolla. Myös Suomi on arktinen maa, ja monet lajeistamme, kuten naali ja saimaannorppa, ovat ilmastonmuutoksen vuoksi vaarassa kadota kokonaan. WWF torjuu ilmastonmuutosta mm. ehkäisemällä metsäkatoa, vaikuttamalla politiikkaan ja järjestämällä vuosittain maailman suurimman ilmastotapahtuman Earth Hourin.
Yläreunan pandakuva: © Richard Barrett / WWF-UK